Sponsors of the Aerospace ID Technologies Programme:

Airbus.gif baesystems.gif Boeing.gif EmbraerLogo.gif
ATA.gif IATA.gif SITA.gif
BT.gif Afilias.gif T-systems.gif
aviall.gif messierdowty.gif SPC.gif IFS.gif
aeroID.gif viagents.gif